Yönetmelikler


Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Kamu Konutları Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği

Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bilirkişilik Yönetmeliği

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İşverenlerin Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-ge Temelli Kamu İhtiyaçlarına Yönelik Destek Programları Yönetmeliği

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Doğum Yardımı Yönetmeliği

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (U) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik

Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik

4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi,Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yonetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği 

Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği

Ulusal Hububat Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Ulusal Fındık Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçümüne Dair Yönetmeliği

Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satın Alınması, Satılması, İhracı Ve İthali Hakkında Yönetmelik

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

İlkyardım Yönetmeliği

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği