Kanunlar


7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

6223 Sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
  
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5488 Sayılı Tarım Kanunu

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurul Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

4458 Sayılı Gümrük Kanunu

3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun

3380 Sayılı Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun  

2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun

2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu

2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu

2844 Sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun

2699 Sayılı Umumi Mağazalar Kanunu

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu